H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation). Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως εντολέα, ενδεχόμενο εντολέα, επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και με τον τρόπο που προστατεύεστε από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στοιχεία επαφής

EuroPartenaire Hellas
Βασιλέως Ηρακλείου 26
54624 Θεσσαλονίκη

EuroPartenaire France
35, chemin du Chapitre
38100 Grenoble

Τηλέφωνα
+30 6946466664
+30 2310278723
+33 624267590

Ηλεκτρονική διεύθυνση
info@europartenaire.com

Ωράρια λειτουργίας
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-19:00

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι “η εταιρία μας”, “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην EuroPartenaire Business Developers IKE.

Γενικοί ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα.

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων / επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία και τα μέσα (αυτοματοποιημένα ή όχι) που εφαρμόζονται, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η αναθεώρηση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η αρχειοθέτηση, η προβολή και η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρχείο δεδομένων είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αποφασίζει σχετικά με τον σκοπό και το μέσο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροποποίηση της δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα έκδοση συντάχθηκε στις 3.6.2021 και υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.

Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησής μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

Η εταιρία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνουμε την «ημερομηνία ενημέρωσης» στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που το γραφείο μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση

Το γραφείο μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς πρόκειται για εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης. Προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εταιρία μας εκ των πραγμάτων υποχρεούται στην ασφαλέστερη κατά το δυνατόν τήρηση δεδομένων των εντολέων που μας εμπιστεύονται τις υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτό διατηρούμε μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο, και για το διάστημα που ορίζει ο νόμος, προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας, για το σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης εντολής, που συνδέει το δικηγόρο και τον εντολέα. Στο πλαίσιο της σχέσης εντολής συμπεριλαμβάνεται και η σχετική ασφαλής φύλαξη των εγγράφων των δεδομένων, η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως με αποθήκευση σε χώρους cloud τρίτων εταιρειών, με δεδομένη ισχυρή ασφάλεια και προσαρμογή στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρούμε τα δεδομένα με ασφάλεια ώστε να είναι διαθέσιμα για τη χρήση τους κατά τη δικαστική και εξωδικαστική άσκηση των δικαιωμάτων και των αξιώσεων του εντολέα, με σκοπό την ασφαλή και ολοκληρωμένη εκτέλεση της σύμβασης εντολής ανάμεσα στον εντολέα και στη εταιρία μας.

Στην εταιρία μας πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

-Να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης έργου.

-Να επεξεργαζόμαστε τις υπηρεσίες που αιτείστε από εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη του έργου σας.

-Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των εκκρεμοτήτων σας.

-Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με την παροχή των συμβουλέυτικών υπηρεσιών μας.

-Να σας ενημερώνουμε για τυχόν εξελίξεις ευρύτερου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας μας.

-Να διατηρούμε με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα σας ώστε να είναι διαθέσιμα κατά την σύνταξη εγγράφων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης έργου.

Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό, όπως και στοιχεία που εμπεριέχονται σε έντυπα και έγγραφα επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με διάφορους τρόπους, όπως μέσω του εταιρικού μας ιστότοπου, τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφορικά κατά τη διάρκεια συναντήσεων ή συσκέψεων εργασίας.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης έργου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Εκτέλεση σύμβασης έργου

Το γραφείο μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εντολέων, προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση έργου, και στο πλαίσιο της οποίας είναι αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας του εντολέα. Τα στοιχεία αυτά όπως είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία ταυτοποίησης, το τηλέφωνο, η ημερομηνία γέννησης, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση εργασίας ή/και κατοικίας συλλέγονται ώστε να εκτελεστεί με ολοκληρωμένο τρόπο η σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της οποίας είναι απαραίτητος ο έγκαιρος συντονισμός με τον εντολέα, και η επεξεργασία για επαγγελματική χρήση.

Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση:

Το γραφείο μας ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Ενδεικτικά είναι αναγκαία η συλλογή των στοιχείων που χρειάζονται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, το γραφείο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

-Αιτείστε μια συμβουλευτική υπηρεσία τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή αυτοπροσώπως.

-Σας παρέχει υπηρεσίες.

-Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μια υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

-Ζητάμε στοιχεία σχετικά με την εκάστοτε υπόθεση, όπου ενδέχεται να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Cookies – Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστότοπο της εταιρίας μας, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας.

Επιπλέον, συλλέγονται διατάξεις (cookies), στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί με σκοπό τη διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ αυτής και των χρηστών – επισκεπτών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον ο χρήστης – επισκέπτης επιλέξει να τα δέχεται, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο αυτού για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χωρίς να εγκυμονούν κινδύνους για αυτόν.

Εφόσον ο χρήστης – επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω των ανωτέρω διατάξεων (cookies), μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τις ήδη υπάρχουσες στον σκληρό του δίσκο διατάξεις (cookies) και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλες οι νέες διατάξεις (cookies), είτε να ερωτάται κάθε φορά που νέες διατάξεις (cookies) πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες – επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των διατάξεων (cookies) θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του ιστότοπου, καθώς επηρεάζει την απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης του χρήστη στο περιεχόμενό του.

Τέλος, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη στον ιστότοπό μας φόρμα επικοινωνίας και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών προς το πρόσωπο σας συλλέγουμε τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας ή/και κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστότοπου μας και για στατιστικούς σκοπούς.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστότοπου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία μας μπορούν να κοινοποιηθούν με τη συγκατάθεσή σας σε όλους τους συνεργάτες της, τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα γραφεία της, καθώς και στους υπεργολάβους και τους προμηθευτές της ως μέρος ή συνολικά των παρεχομένων υπηρεσιών. Η εταιρία μας ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών του να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα εμπιστευτικότητας και προστασίας για αυτά τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της ασφαλούς εκτέλεσης της σύμβασης κοινοποιούνται στις αναγνωρισμένες εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης στοιχείων και δεδομένων εντολέων μέσω cloud. Όλες οι εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων έχουν αποκλειστική ή και παράλληλη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τεχνικής ασφαλείας του GDPR.

Επίσης, κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές τα στοιχεία τιμολόγησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τέλος, μπορεί να κοινοποιούνται σε συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με αποκλειστικό σκοπό την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση της σύμβασης έργου ή την εν γένει εξυπηρέτησή σας.

 

Μεταβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ

Η εταιρία μας, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών διεθνούς ανάπτυξης, είναι πιθανό να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία μας δεσμεύεται να εγγυηθεί την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες, ιδίως μέσω της υπογραφής, κατά περίπτωση, συμβατικών ρητρών βάσει του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός συμβατός με το GDPR, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από έναν πάροχο υπηρεσιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οποίου η χώρα δεν θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία μας, συλλέγονται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Η εταιρία μας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αναθεώρησης και διατήρησης των δεδομένων, ώστε να μη διατηρούνται πέρα από το απαραίτητο διάστημα. Η εταιρία μας επίσης αποθηκεύει τα βασικά προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το γραφείο μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας μας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση του καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Διευκρίνιση

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Εάν κατ’ εξαίρεση υπάρξει κατηγορία επεξεργασίας που τυχόν χρειαστεί συγκατάθεση, στη θεωρητική αυτή περίπτωση μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας.

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Όπως είναι ευνόητο, θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση της σύμβασης έργου, χωρίς τη λήψη μέτρων ασφαλούς διατήρησης των δεδομένων, όπως με χρήση cloud υπηρεσιών, καθώς επίσης χωρίς τα προσωπικά δεδομένα θα ήταν αδύνατη η εξυπηρέτηση του εντολέα σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ θα υπήρχε εύλογη ανησυχία για τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων. Η παροχή εκ μέρους σας των δεδομένων που χρειάζεται να συλλέγουμε με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

Στοχευμένη διαφήμιση

Η εταιρία μας δεν ασχολείται με στοχευμένες διαφημίσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό το σχηματισμό προφίλ.

Υποβολή Καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την εταιρία μας και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@europartenaire.com, είτε να παραδίδεται στην εταιρία μας. Άρνηση της εταιρίας μας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβληματισμού μπορείτε πρώτα να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις απορίες πριν την οποιαδήποτε προσέγγιση της ανωτέρω Αρχής.