Αναζήτηση, διερεύνηση και αξιολόγηση συνεργατών

Επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων επιχειρηματικής συνεργασίας

Συμβουλευτική διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών

Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων διανομής

Διοίκηση και διαχείριση θυγατρικών μονάδων.