Επεξεργασία στρατηγικού σχεδίου για διεθνή ανάπτυξη

Καθορισμός εξαγωγικής στρατηγικής και εμπορικής πολιτικής

Σχεδιασμός νέων επενδύσεων και δραστηριοτήτων

Ανάλυση κόστους εφαρμογής μίας αναπτυξιακής στρατηγικής

Τρόποι χρηματοδότησης επενδύσεων

Προοπτικές βιωσιμότητας και ωφελιμότητας

Κατάρτιση επενδυτικού φακέλου

Εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης